Porównywarka Pożyczek, Kredytów i Chwilówek on-line

 

Regulamin

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.domfinansowy.org.pl, którego właścicielem jest OLMAX z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kościelna 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 9670620620, REGON: 093118769, wpisana do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , dalej zwana OLMAX,

 

§1. DEFINICJE

 

 1. Serwis – serwis internetowy www.domfinansowy.org.pl, dostępny pod adresem  www.domfinansowy.org.pl  .

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu, w celu zapoznania się z publikowanymi na nim treściami, w tym w szczególności porównaniem informacji o pożyczkach

 3. Firma pożyczkowa – podmiot trzeci, który zajmuje się udzielaniem pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  Oferta której udostępniona jest w Serwisie.

 4. Oferta – oferta pożyczki dostarczona przez Firmę pożyczkową, informacja o której umieszczona jest na stronie Serwisu.

 5. Polityka prywatności – stanowiący integralną część niniejszego regulaminu dokument regulujący zakres oraz sposób danych zbieranych od Użytkownika Serwisu

 6. Usługodawca – podmiot świadczący usługi za pomocą Serwisu, tj. OLMAX

 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w § 4.

 

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Świadczenie Usług za pomocą Serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do stosowania się do jego zapisów.

 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie udostępnia jego Użytkownikom zasoby odnoszące się do pożyczek pozabankowych dostarczane przez Firmy pożyczkowe, możliwość porównania Ofert.

 3. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i poprzez korzystanie z bezpłatnych funkcji Serwisu zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§3. ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez OLMAX odnoszących się do świadczenia Usług.

 2. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 3. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Serwis.

 4. Z zastrzeżeniem pkt. 6, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z momentem
  opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

 

§4. USŁUGI

 

 1. Główną funkcją oferowaną przez Serwis jest możliwość dostępu Użytkownika do proponowanych w nim Ofert, a także ich porównanie na podstawie przedstawionego rankingu Ofert.

 2. Wszystkie Oferty zamieszczone w serwisie pochodzą od Firm pożyczkowych i celem skorzystania z Oferty konieczne jest skorzystanie z właściwej metody oferowanej przez Firmę pożyczkową poza Serwisem.

 3. Usługodawca nie oferuje bezpośrednio, ani pośrednio ofert zawarcia umów pożyczek. Wszystkie Oferty przedstawione w Serwisie pochodzą od podmiotów trzecich, a Serwis pełni funkcję wyłącznie informacyjną.

 4. Usługodawca na stronie Serwisu zamieszcza wyłącznie informacje przekazane przez Firmy pożyczkowe i nie weryfikuje ich zgodności z rzeczywistą ofertą danej Firmy pożyczkowej, warunkami świadczenia usług, tabelami opłat i prowizji, ogólnymi warunkami umów, ani innymi dokumentami znajdującymi się w ofercie Firmy pożyczkowej.

 5. Porównanie Ofert oparte jest na obiektywnych czynnikach podanych przez Użytkownika kwocie pożyczki i okresie spłaty, oprocentowaniu, a także pozostałych kosztach udzielenia pożyczki, które to dane są przekazywane przez Firmę pożyczkową i nie są w żaden sposób weryfikowane przez Usługodawcę.

 6. Z wybranych do porównania Ofert Użytkownik może wybrać interesującą Ofertę i przejść na zewnętrzną stronę danej Firmy pożyczkowej, gdzie ma możliwość poza Serwisem zawarcia umowy pożyczki

 7. Za możliwość korzystania z Usług Serwis nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.

 8. Każdy Użytkownik ma wolny dostęp do wszystkich Usług bez konieczności logowania się, czy zakładania konta.

 

§5. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Celem skorzystania z serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zasady ochrony danych osobowych Użytkownika niniejszego serwisu, określa „Polityka prywatności”.

 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY OLMAX.

 

 1. OLMAX nie ponosi odpowiedzialności za Oferty Firm pożyczkowych, o których informacje zamieszczone są w Serwisie.

 2. OLMAX nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Serwisie niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także bez wcześniejszej weryfikacji Oferty u Firmy pożyczkowej od której pochodzi.

 3. OLMAX nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa, celach technicznych, bądź z innych przyczyn OLMAX może czasowo zawiesić dostęp do Serwisu. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. OLMAX nie bierze odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu.

 4. OLMAX nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Serwisu przez Użytkowników.

 

§8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. OLMAX informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne i prawne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.

 2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do OLMAX, bądź właściwych Firm pożyczkowych.

 3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu. Korzystanie treści zamieszczonych w Serwisie oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez OLMAX, bądź innego właściciela praw autorskich, w tym Firmy pożyczkowej.

 

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Każdy Użytkownik może składać reklamacje w sprawach Usług świadczonych z pośrednictwem Serwisu.

 2. W prawach reklamacji związanych z treścią Ofert zamieszczanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik winien zwrócić się do oferującej ją Firmy pożyczkowej, zgodnie z procedurą przewidzianą przez tą Firmę pożyczkową.

 3. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. W reklamacji powinny zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.

 5. OLMAX zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację zawierającą wszystkie dane opisane w pkt. 4 w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, OLMAX powiadomi Użytkownika o przyczynach składających się na możliwe opóźnienie wraz informacją o prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 6. W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wszystkich danych opisanych w pkt. 4 OLMAX zwróci się jednokrotnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego reklamacja została złożona o uzupełnienie reklamacji przez Użytkownika w terminie 3 dni roboczych. Reklamacja nieuzupełniona zostanie pozostawiona przez OLMAX bez rozpoznania.

 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, jeżeli Użytkownik tak wskazał w treści reklamacji.

 

§10. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.

 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów, jest właściwy sąd powszechny.

 3. W relacjach z Użytkownikiem w Serwisie używany będzie język polski.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z OLMAX za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§12. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 roku.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Użytkownikom przez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisu